17 grudnia 2020 roku ukazała się wersja finalna STUDIUM PREWYKONALNOŚCI DLA ROZWOJU WĘZŁA TRANSPORTOWEGO BYDGOSZCZ –SOLEC KUJAWSKI poprzez integrację Platformy Multimodalnej Solec Kujawski oraz terminala transportu kombinowanego Bydgoszcz-Emilianowo.

Dokument został opracowany w ramach programu COMBINE z funduszy Interreg dla regionu Morza Bałtyckiego.

 

Dokument do pobrania – Studium prewykonalności (PDF)

 

Kluczowe zapisy z tego dokumentu;

Łączna korzyść ekonomiczna na1PLN nakładów inwestycyjnych na projekt dotyczący transportu intermodalnego to 22,53 PLN. Oznacza to, że potencjalne korzyści ekonomiczne związane z budową południowego frontu ładunkowego terminalu intermodalnego Bydgoszcz-Emilianowo należy szacować na 14,10 do 16,94 mld zł w okresie analizy ekonomicznej, tj.30 lat.

Dla projektu terminalu intermodalnego BydgoszczEmilianowo przyjmuje się następujące założenia dla dalszej analizy w ramach Studium Prewykonalności:1)Terminal intermodalnyBydgoszczEmilianowo stanowi centralny punkt infrastruktury węzła transportowego BydgoszczSolec Kujawski.2)Ze względu na położenie w odległości ok. 167 km w linii prostej od Gdyni oraz bezpośrednie połączenie linią kolejową 201, Terminal intermodalny BydgoszczEmilianowo będzie mógł pełnić funkcję „dry portu” dla portu w Gdyni.3)Terminal intermodalny BydgoszczEmilianowo będzie pełnił funkcję dystrybucyjną„ostatniej mili” dla aglomeracji Bydgoszczy oraz województwa kujawskopomorskiego.4)Koncepcja ostatniej mili będzie zróżnicowana ze względu na odległość i ilość jednostek intermodalnychprzewożonych w relacji terminalodbiorca. W przypadku pojedynczych jednostek/wysyłek preferowany będzie transport drogowy, dla większych odbiorców preferowany będzie transport kolejowy, np. grupach wagonowych.5)Terminal intermodalny BydgoszczEmilianowo będzie powiązany z terminalem portowymw Solcu Kujawskim (PlatformaMultimodalnaBydgoszczSolec Kujawski), oraz z innymi terminalami satelickimi lub punktami przeładunkowymi w obrębie węzła transportowego BydgoszczSolec Kujawski

Dla projektu Platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawskiprzyjmuje się następujące założenia dla dalszej analizy w ramach Studium prewykonalności:1)Platforma Multimodalna Bydgoszcz-Solec Kujawskijest pojęciem znacznie szerszym niż port rzeczny i terminale przeładunkowe w tym porcie. W ramach węzła transportowego Bydgoszcz-Solec Kujawski analizowany będzie wydzielony zakres platformy, który stanowi terminal kontenerowy w nowobudowanym porcie rzecznym. Wdalszej części Studium Prewykonalności używana będzie nazwa „Platforma Multimodalna Bydgoszcz-Solec Kujawski” wodniesieniu doterminalu kontenerowego, który będzie rozumiany jakoterminal trójmodalny (kolejowo-drogowo-śródlądowy).2)Platforma Multimodalna Bydgoszcz-Solec Kujawskibędzie terminalem satelickim względem terminalu Bydgoszcz-Emilianowo, powiązany z nim infrastrukturą drogową i kolejową. Wskazane jest dostosowanie parametrów dróg łączących do przejazdu pojazdów nienormatywnych (cięższych i ponadgabarytowych).3)Warunkiem budowy portu w Solcu Kujawskim jest zakończenie prac związanych z użeglownieniem dolnego odcinka Wisły. Istotnym elementem tych prac będzie budowa stopni wodnych, z których jeden zbudowany będzie w Solcu Kujawskim. Obecne plany przewidują, że nastąpi ono około roku 2040.4)Ze względu na położenie na drodze wodnej Dolnej Wisły terminal Solec Kujawski będzie dedykowany do obsługi ładunków skonteneryzowanych w łańcuchach logistycznych przechodzących przez Port Gdańsk.