W dniu 21 grudnia 2020 roku,  uchwałą nr: XXVIII/399/20, Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwalił Strategię Rozwoju Województwa do 2030 roku, zwaną ,,Strategią Przyśpieszenia 2030+”.

Kluczowym elementem dotyczącym rozwoju transportu intermodalnego w sieci TEN-T jest zdefiniowanie zadania jakim jest Węzeł Logistyczny Bydgoszcz.

 

Poniżej prezentujemy istotniejsze fragmenty Strategii:

Jednym z wciąż niewykorzystanych,bardzo istotnych potencjałów rozwojowych województwa kujawsko-pomorskiego jest jego potencjał logistyczny. Wynika on bezpośrednio z położenia regionu na przecięciu szlaków komunikacyjnych oraz dynamicznego rozwoju portów morskich w Gdańsku i Gdyni (wymagających współpracy w zakresie logistyki z zapleczem w głębi kraju), przy jednoczesnym wzroście zapotrzebowania na transport towarowy w ogóle. Z uwagi na powyższe, w koncepcji rozwoju województwa uwzględniono Węzeł Logistyczny Bydgoszcz, jako potencjalny biegun rozwoju o znaczeniu regionalnym. Węzeł w założeniu będzie tworzony przez Terminal Intermodalny Bydgoszcz Emilianowooraz platformę multimodalną Bydgoszcz-Solec Kujawski na rzece Wiśle. Należy zaznaczyć, iż oba obiekty mają być względem siebie komplementarne –rozwiązanie drogowo-kolejowe ze względów infrastrukturalnych i przestrzennych predystynowane jest do obsługi Portu Gdynia

 

-127-natomiast platforma multimodalna Bydgoszcz-Solec Kujawski stanowić będzie zaplecze Portu Gdańsk. Węzeł Logistyczny Bydgoszcz ma szansę stać się istotnym punktem na mapie relacji w transporcie towarowym w skali krajoweji międzynarodowej. Zamiar realizacji Węzła Logistycznego Bydgoszcz nie stanowi przeszkody dla realizacji infrastruktury przeładunkowej na Wiśle także w innych ośrodkach województwa. Na etapie tworzenia projektu „Strategii Przyspieszenia 2030+”, jednoznaczne aspiracje w tym kierunku zgłosiło Miasto Włocławek, wcześniej wyrażało je także Miasto Toruń. Aktualnie platforma multimodalna w Bydgoszczy posiada najbardziej zaawansowany stan dokumentacji planistyczne

Realizacja intencji wyrażonej w stanowisku Sejmiku Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 26 czerwca 2019 roku. Pozytywne rozwiązanie tej kwestii pozwoli na pozyskanie większych środków zewnętrznychna inwestycję poprawiające żeglowność na drodze wodnej E40ze środków zewnętrznych, a także na realizację innego zamierzenia zdefiniowanego w „Strategii Przyspieszenia 2030+”, jakim jest Węzeł Logistyczny Bydgoszcz.

Budowa Węzła Logistycznego Bydgoszcz, składającego się z „Terminalu Intermodalnego Bydgoszcz Emilianowo” –I etap oraz Platformy Multimodalnej Bydgoszcz–Solec Kujawski –II etap. Celem projektu jest realizacja Węzła Logistycznego Bydgoszcz składającego się z (realizowanego w pierwszej kolejności) kolejowo-drogowego terminala intermodalnego wEmilianowie (Terminal Intermodalny Bydgoszcz Emilianowo,„suchy port”), a następnie kolejowo-drogowo-wodnej platformy Bydgoszcz–Solec Kujawski. Węzeł logistyczny Bydgoszcz ma pełnić rolę tzw. portu zapleczowego dla portów trójmiasta.Oba obiekty mają być względem siebie komplementarne –rozwiązanie drogowo-kolejowe ze względówinfrastrukturalnych i przestrzennych predystynowane jest do obsługi Portu Gdynia natomiast platforma multimodalna Bydgoszcz–Solec Kujawski w większym stopniu stanowić będzie zaplecze Portu Gdańsk.

Realizacja linii łączącej linie nr 18 i 131 z łącznicą do linii nr 201, tworzącej połączenie w relacji Trzciniec–Solec Kujawski z budową przystanków obsługujących Port Lotniczy w Bydgoszczy, Park Przemysłowy w Bydgoszczy Węzeł Logistyczny Bydgoszcz. Linia ta ze względu na rangęi rolę jaką ma pełnićwrozwoju województwa została wskazana jako kluczowy element budujący potencjał ponadregionalny i przewagi konkurencyjne województwa(i tam też zagadnienie to opisano)

Pobierz dokument Strategii: Strategia Przyśpieszenia 2030+ (PDF)